คำชี้แจงทางกฎหมาย

ข้อความปฏิเสธการรับรองและความรับผิดชอบ
แม้ว่าโรชจะมีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะเสาะหาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด แต่บริษัทฯ ปฏิเสธการรับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งโดยตรงและโดยนัย และขอจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ โรชสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้โดยมิจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือน และสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานยินยอมว่าการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ และการนำเนื้อหาภายในไปใช้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง โรช รวมถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ นำเสนอ และเผยแพร่เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ทั้งโดยตรง โดยมิได้ตั้งใจ โดยผลที่ติดตามมา โดยอ้อม หรือโดยความผิดพลาดในการเข้าถึง ใช้ หรือไม่สามารถใช้ เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนของเนื้อหาภายใน

ข้อความปฏิเสธการเสนอหรือชี้ชวน
เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มิได้เป็นการนำเสนอหรือชักชวนเพื่อให้ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือทำธุรกรรมใดๆ กับหลักทรัพย์ของโรช ผู้ลงทุนมิควรใช้เนื้อหานี้เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน

ข้อความแสดงการคาดการณ์ในอนาคต
เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาที่แสดงถึงการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความไม่แน่นอนในหลายปัจจัย รวมถึง ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเงิน ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปมากจากเนื้อหาที่นำเสนอไว้ในที่นี้

ลิงก์
ลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ในเนื้อหาและการใช้งานเนื้อหาทั้งหมดของบุคคลที่สาม

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตสิทธิ์ในการใช้ สำหรับสมาชิกในกลุ่มบริษัทโรช

ลิขสิทธิ์
เว็บไซต์ของโรช และเนื้อหาภายใน ตลอดจนข้อมูลอ้างอิงที่กล่าวถึง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ส่งต่อ หรือนำไปใช้งานในรูปแบบอื่น ต้องยื่นความประสงค์ขออนุญาตทำซ้ำเนื้อหาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ไปยังผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรช